WiFi verbannen uit scholen in Haifa (Israël)

 In Haifa (3e stad in Israël) begint de victorie! Het stadsbestuur verordonneert met onmiddellijke ingang het verwijderen van WiFi uit kleuter- en lagere scholen, hangende goed onderzoek naar de gezondheidseffecten van draadloze communicatievormen. Men moet weer gebruik gaan maken van bedraad internet. Alom verbazing in het land, maar Haifa zet een eerste stap voor erkenning van een probleem.

Lees meer

‘De elektrische auto heeft de toekomst’ Of toch niet?

Naast de economische voordelen van elektrisch rijden zijn er nadelen voor de gezondheid van elektrogevoelige personen. Er zijn binnenin sterke elektromagnetische velden (EMV) afkomstig van accu en motoren die ziekmakend zijn voor wie daar overgevoelig voor is. Daarnaast zijn er radiofrequente velden voor draadloze communicatie binnen en buiten. Steeds meer mensen ervaren gezondheidsklachten in dit type auto. Deze blog geeft enige achtergrondgegevens over EMVs in dergelijke auto’s, dan weet u waar u aan toe bent als u aanschaf overweegt.

Lees meer

De ‘Olifant in het klaslokaal’

Kinderen kunnen gevoelig worden voor de straling uit WiFi routers en computers en kunnen daarom in school steeds meer hinder ondervinden van draadloze netwerken. In goed overleg tussen schoolleiding en kind en ouders is er soms wel een oplossing te vinden. Maar soms loopt de relatie uit de hand en kan het kind de school niet meer bezoeken. Hier een paar voorbeelden van tragedies in het buitenland. Ook in Nederland zullen vergelijkbare situaties voorkomen.

Lees meer

Elektrogevoeligheid bij de geopereerde rat

Een Texaanse onderzoekgroep is nagegaan of het verwonden van een rat (doorsnijding van een van de pootzenuwen) leidde tot een  pijnsensatie ten gevolge een blootstellingaan aan straling van een GSM zendmast of mobieltje. Dat bleek het geval te zijn. De dieren maakte een sprongetje bij het aanzetten van het signaal, of likte aan zijn verwonde poot wanneer de pijn heviger was. De verwonde zenuw zou de bron zijn van dat gedrag. Enkele vervolgonderzoeken maakten duidelijk welke rol de ontstane zwelling aan het uiteinde van de zenuw bij dit proces speelde.  Aanleiding tot dit onderzoek was de pijn die een ernstig verwonde Irak-veteraan in zijn arm voelde wanneer hij in de buurt kwam van hoogspanningslijnen, zendmasten of mobieltjes. Men wilde weten of dit een meer algemene dierlijke reactie op elektromagnetische velden is en of die reactie objectief kon worden vastgesteld.

Lees meer

Gebruiksvoorschriften smartphones zijn onhandig en onhanteerbaar

Er bestaan normen voor maximale stralingsbelasting van mobieltjes en smartphones en de industrie houdt zich daar aan. Maar de gebruiker is daar nauwelijks mee geholpen omdat de normen in de dagelijkse praktijk niet werken. Erger nog, de fabrikanten van smartphones verleggen de verantwoordelijkheid naar de gebruiker, wetend dat het toestel gevaarlijk is, zeker voor kleine kinderen. Er is een conflict tussen wat het toestel technisch moet presteren en het geringe incasseringsvermogen voor EMV van het lichaam. Daar zou betere voorlichting over moeten zijn.

Lees meer

Testopstelling voor blootstelling aan elektromagnetische velden

Wetenschapsorganisatie ZonMW heeft een onderzoekproject gesubsidieerd (‘Gesond’) naar de vraag of men mensen thuis kan testen op hun vermogen elektromagnetische velden te ‘voelen’ 1), 2). Daarvoor is nu in de eerste fase van onderzoek een transporteerbare apparatuur ontworpen die diverse soorten elektromagnetische velden uit kan stralen. Softwarematig worden daarbij de gewenste veldtypen en het testregimes gekozen en uitgestraald, en worden de reacties van proefpersonen opgeslagen en bewerkt. In de huidige testfase werd alleen gekeken hoe het systeem werkt met niet-gevoelige willekeurige proefpersonen, om vals-positieve en –negatieve uitslagen te voorkomen.  We geven hier alvast wat technische details omdat het artikel niet voor ieder gemakkelijk te raadplegen is. Het apparaat blijkt goed te werken en is uniek in zijn soort en toepassingsmogelijkheden. In de vervolgfase worden 40 elektrogevoelige mensen getest; gegevens daarover volgen later dit jaar.

Lees meer

Olle Johansson – Elektrohypersensitiviteit – een functionele beperking

In Zweden zijn de sociale voorzieningen voor elektrogevoeligen heel wat beter geregeld dan in Nederland of andere landen van de wereld. Zo wordt EHS formeel beschouwd als een ‘functionele beperking’, niet als een ziekte. Maar men heeft wel alle voordelen van andere personen die door gezondheid of omstandigheden niet in staat zijn hun menswaardigheid te beleven en normaal te werken. Van overheidswege worden aanpassingen gedaan die leven en werken mogelijk maken.

Lees meer

Angst voor hoogspanningslijnen: Nocebo- of elektrostress-effect?

Sommige mensen maken zich zorgen over effecten van hoogspanningslijnen boven hun hoofd en ontwikkelen gezondheidsproblemen. Of dat komt door de angst of door de uitgestraalde elektromagnetische velden (EMV) is niet eenvoudig uit te maken. Onderstaande publicatie van onderzoeker Porsius (VU te Amsterdam) gooit het op nocebo-effecten. Op grond van zijn eigen data kun je het ook zien als een effect van de elektromagnetische velden. Het artikel zwijgt daar over; dat is vreemd.

Lees meer

Teleurstellend onderzoek naar de relatie elektromagnetische velden en gezondheid

De wetenschapsorganisatie Zorgonderzoek Nederland – Medische Wetenschappen (ZonMW) heeft met een budget van €16,6 miljoen voor 8 jaar onderzoek gefinancierd naar een mogelijke relatie tussen blootstelling aan EMV en gezondheid. De conclusies in de aanbevelingsbrief van het bestuur aan de minister: ‘er zijn geen aanwijzingen verkregen dat blootstelling aan EMV een risico vormt voor de gezondheid’. Bureau Technopolis schreef eenkritisch Evaluatierapport. Conclusie: het probleem van elektrogevoeligheid is met dit onderzoekprogramma voor het probleem EHS nauwelijks verhelderd.

Lees meer

Dariusz Leszczynski wil wetenschappelijke onderbouwing van de EHS toestand

Dat elektromagnetische velden (EMV) in lage doseringen schadelijke gezondheidseffecten kunnen hebben voor wie daar gevoelig voor is, is niet voor ieder een uitgemaakte zaak. De ‘wetende’ elektrogevoelige personen houden velden op een grote afstand. De niet-wetenden hebben behoefte hebben aan duidelijkheid t.a.v. de oorzaken van de klachten. Daartoe behoort de Fin Dariusz Leszczynski, die overigens met een voorstel komt om duidelijkheid te scheppen: door studie van verschuivingen in eiwitsamenstelling in weefsels. Maar gaat dat ook werken?

Lees meer

Archivering website door de Koninklijke Bibliotheek

Onze website stichtingehs.nl wordt binnenkort als ‘digitaal erfgoed’ gearchiveerd in de computers van de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag. Lees delen uit onderstaande brief van de KB:.
“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
https://www.stichtingehs.nl/

Lees meer

Verband tussen computer- en internetverslaving en elektromagnetische velden?

Computer/internetverslaving wordt ook wel aangeduid als ‘Internet addiction’, ‘Pathological computer use’ of ‘Internet addiction disorder’. De toestand kan voor een verslaafde heel ontwrichtend uitpakken. In deze blog wordt gespeculeerd over een mogelijk verband tussen computerverslaving en een overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV).

Lees meer

ZonMW symposium over Nederlands onderzoek aan EMV effecten

Het EMV symposium van ZonMW ging over resultaten in diverse biologische onderzoeksrichtingen. Hier een overzicht, voorzien van onze kanttekeningen.
Via de wetenschapsorganisatie ZonMW kwam een subsidie van €16,6 miljoen beschikbaar om de kennis over elektromagnetische velden (EMV) te vergroten. Dit als reactie op de commotie over gevaren van hoogspanningslijnen en zendmasten en de wens om ongerustheid onder de bevolking weg te nemen. In dit symposium over de effecten van EMV werden we bijgepraat over de resultaten die in diverse onderzoekgroepen zijn geboekt.

Lees meer

Gezondheidsproblemen rond MRI scanners

Aanleiding voor deze blog is het proefschrift over MRI effecten [1] dat op 25 juni door Lotte van Nierop werd verdedigd. Dit werk heeft een voorgeschiedenis die ik eerst zal uitleggen.

De apparaten voor Magnetic Resonance Imaging (MRI) zijn in de tegenwoordige medische praktijk niet meer weg te denken. Maar voor het personeel rond deze MRI’s dreigen er gevaren. Dat geldt zeker voor chirurgen die in de onmiddellijke buurt MRI-geleide operaties uitvoeren. Wie te snel door de statische magnetische velden loopt die vrijkomen uit de openingen van de grote spoelen, loopt de kans om te vallen, met alle gevolgen van dien. Sommige mensen – niet iedereen! – worden door de enorm sterke velden gestoord doordat de magnetische velden in het lichaam elektrische stromen doen ontstaan die normale neuronale activiteit in o.a. hersenen verstoren. Daardoor kan een serie van gezondheidsklachten ontstaan.

Lees meer

Waarom een weblog over straling?

Vandaag gestart: blog over elektromagnetische velden en gezondheid. Met ontwikkelingen, toelichting, duiding en stellingname over EHS.

Doel is de lezer via een snellere manier te informeren over verzamelde kennis en berichten. Naast de al bestaande communicatiekanalen zoals de website, het EHS Bulletin (verschijnt vier keer per jaar), regionale en landelijke bijeenkomsten, Facebook en de telefonische consulten. Een blog met publicatie van relevante, wat beschouwende en misschien complexere artikelen voorzien van duiding en stellingname, door Hugo Schooneveld.

Lees meer