Archivering website door de Koninklijke Bibliotheek

Onze website stichtingehs.nl wordt binnenkort als ‘digitaal erfgoed’ gearchiveerd in de computers van de Koninklijk Bibliotheek in Den Haag. Lees delen uit onderstaande brief van de KB:.
“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
https://www.stichtingehs.nl/

“Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
“Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
“Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 26 september 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
“ Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen. […]

“Momenteel (juli 2015) bevat de selectie ruim 7.600 Nederlandse websites; er is ca. 16 Terabyte aan data verzameld. De KB baseert zich bij de selectie op het Collectiebeleid van de KB. Binnen dit kader maakt de KB een beredeneerde selectie die bestaat uit een dwarsdoorsnede van het Nederlandse webdomein. Primair zullen websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd worden, maar daarnaast ook websites met een innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Sites die het meest worden geraadpleegd door Nederlandse internetgebruikers en/of sites met een hoge ranking krijgen prioriteit bij opname in het webarchief”.

“Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
http://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering