Wie zijn wij?

Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) fungeert als een onafhankelijk centrum op het gebied van elektrogevoeligheid. De stichting wordt gerund door een bestuur en vrijwilligers, meest zelf elektrogevoelig. De ondersteuning van vele donateurs vormt de financiële basis van de activiteiten.

Missie

Stichting EHS heeft drie doelstellingen:

  • Mensen die elektrogevoelig zijn ondersteunen en leren omgaan met Elektromagnetische velden (EMV).
  • Belangenbehartiging van mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS).
  • Deskundigheid vergroten op het gebied van gezondheidseffecten door EMV en in het bijzonder EHS.

Elektrogevoelige mensen lopen een verhoogd risico in een sociaal isolement te raken door onbegrip van hun directe omgeving, de gezondheidszorg, werkgevers en instanties. Wij ondersteunen mensen die elektrogevoelig zijn met het geven van informatie, via deze website, via flyers, via onze informatielijn EHS, de sociale contactlijn en de regionale en landelijke contactdagen.

Tevens vervullen wij onze missie door het bevorderen van kennisontwikkeling over elektromagnetische velden en hun invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen. De kennis wordt onder andere verzameld via vele contacten met elektrogevoelige mensen, het doorlopend verzamelen van ervaringen en lichamelijke klachten middels het Meldpunt EHS en het bijhouden van maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. De kennis wordt vertaald in praktische informatie en tips op het gebied van het omgaan met elektromagnetische velden en elektrogevoeligheid.

Onze inspanningen zijn er daarnaast op gericht om aandacht te vragen bij de overheid en andere instanties voor de problemen die elektrogevoelige mensen ondervinden.

Communicatie

De informatie en kennis wordt verspreid via nieuwsbrieven, via sociale media, via folders en brochures en via lezingen en presentaties. We zetten de opgedane kennis en ervaring in als ondersteuning bij de opzet van gericht wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel EHS.

Vrijwilligers

Stichting EHS functioneert door de tomeloze inzet van vrijwilligers, bijna allemaal zelf in meer of mindere mate elektrogevoelig. De vrijwilligers vormen het bestuur, het telefoonteam, de redactie van de website en nieuwsbrieven, de organisatoren van de contactdagen. Daarnaast zijn vrijwilligers actief bij incidentele klussen of activiteiten.

Donateurs

Stichting EHS kan niet zonder de trouwe steun van vele donateurs. Onze donateurs zijn vaak zelf elektrogevoelig en voelen zich vaak nauw verbonden. Donateurs ontvangen de nieuwsbrieven en genieten voordelen bij bijvoorbeeld contactdagen en ondersteuning van de telefoondienst.

Stichting EHS heeft van de belastingdienst sinds 2008 de erkenning als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status geeft de donateur een aantal belastingvoordelen.

Stichting EHS heeft sinds 2023 de status van patiëntenorganisatie en is in die hoedanigheid lid van de koepelorganisatie Ieder(in). Wij beogen een onderling netwerk te stimuleren waarin veel ervaringen en praktische tips worden uitgewisseld en waarin steun aan elkaar ondervonden wordt. De (regionale) contactdagen vormen een belangrijk platform voor deze contacten.

Kvk en bankrekening

Stichting EHS is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 09167685
Bankrekeningnummer: NL83 INGB 0003478207
Voor internationale betalingen: BIC: INGBNL2A