NTP acht kanker door mobiel bij ratten bewezen

Het U.S. National Toxicology Program (NTP) concludeert dat duidelijk bewezen is dat mannelijke ratten bij blootstelling aan hoge niveaus van straling van 2G en 3G technologie in mobiele telefonie, kanker in het hart ontwikkelden. Dit staat in het begin november vrijgegeven eindrapport van de omvangrijke studie naar de effecten van radiofrequente straling van 2G and 3G technologie bij ratten en muizen. Om deze studie werd eind vorige eeuw door het Amerikaanse congres gevraagd, de studie heeft meer dan tien jaar in beslag genomen.

Ook werd er in dit onderzoek enig bewijs gevonden voor tumorvorming in hersenen en bijnieren in de mannelijke ratten. Onvoldoende duidelijk was of de gevonden kankers in vrouwelijke ratten en in muizen aan de hoogfrequente straling geweten konden worden. Het eindrapport geeft het oordeel weer van het instituut én het panel van externe wetenschappers dat zich dit voorjaar over het voorlopige rapport uitsprak.

Volgens John Bucher, Ph.D., NTP senior wetenschapper, kunnen de resultaten van dit onderzoek echter niet zonder meer vertaald worden naar mensen, omdat de blootstelling qua duur en sterkte onvoldoende vergelijkbaar zouden zijn. De blootstellingsduur zou langer en de stralingsniveaus hoger zijn dan die doorgaans optreden bij mobielgebruik.

In het in Environmental Research gepubliceerde artikel weerlegt Ronald L. Melnick, Ph.D. (senior toxicoloog met destijds een leidende rol tijdens de studie) deze kritiek. Verder zet hij uiteen dat er onweerlegbaar bewijs is gevonden voor bevordering van kanker in dieren door de straling van 2G en 3G (Gliomas in de hersenen en Schwannomas in het hart) en dat er een toename gevonden is van DNA-schade in de hersenen bij blootgestelde dieren. Hij legt uit waarom dit wél relevant is voor de inschatting van de risico’s van mobiele telefonie voor de mens. N.B. Bij mensen worden tumoren gemeld in dezelfde weefseltypen. En de in het experiment gerealiseerde stralinsintensiteiten zijn volgens Melnick vergelijkbaar met die bij de mens in het hoofd-halsgebied optreden bij mobielgebruik.

Meer dan een decennium geleden werd het onderzoek gestart. Destijds was de keuze voor de straling van 2G en 3G volkomen passend bij de destijds gebruikte technologie. De uitkomsten van dit NTP onderzoek zijn echter nog steeds absoluut actueel. Deze frequenties worden immers nog steeds toegepast in telefoons en zullen ook gebruikt worden bij de 5G netwerken. De eerste 5G-achtige toepassingen langs wegen laten zien dat daarbij behoorlijk hoge intensiteiten ingezet worden.

Het NTP wil voor toekomstige communicatie technologieën andere onderzoeksopzetten ontwikkelen die op veel kortere termijn uitsluitsel kunnen geven. Men wil daarbij gaan kijken naar fysische indicatoren zoals DNA-schade in bestraalde weefsels, die als voorlopers van kankervorming gezien kunnen worden. Dat is interessant, want prof. Martin L. Pall, Ph.D. draagt in 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! pg.6 een reeks van onderzoeken aan die overtuigend bewijs zijn voor schade aan het DNA door blootstelling aan elektromagnetische velden.

De kwestie of de velden van draadloze communicatie voor de mens risico’s op kanker vormen, blijft met de invoering van 5G en het Internet of Things bijzonder relevant omdat de stralingsintensiteiten in de leefomgeving overal sterk zullen toenemen. In 2011 classificeerde de WHO straling van mobiele communicatie al als mogelijk kankerverwekkend. Sindsdien heeft de WHO zich niet nader uitgesproken over de term ‘mogelijk’, terwijl dat gezien de ernst van de zaak wel nodig is.

Thailand heeft, onder druk van de publieke bezorgdheid, de WHO officieel gevraagd uitsluitsel te geven of de straling van mobiele communicatie effect heeft op de gezondheid van mensen. Het oordeel van de WHO  is van groot belang voor de draadloze toekomst. Vanwege de grote importantie kunnen we hier geen snel antwoord verwachten.

Ons Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid heeft minder tijd nodig. Hun voorlopige oordeel over het NTP-onderzoek luidt dat de gevonden tumorvorming veroorzaakt kan zijn door een verhoogde temperatuur en dat dit onderzoek zelfs geen onderbouwing geeft voor de 2B-classificatie van mogelijk kankerverwekkend zijn van de draadloze telefonie.

Het advies van Stichting EHS luidt: Houd de vaste lijnen in ere, verminder de stralingsbelasting en neem geen risico’s met de gezondheid. Het Kennisplatform geeft de bezorgde burger tegenwoordig wel serieuze tips hoe je de stralingsbelasting van je mobiel kunt verminderen. Maar elektrogevoeligen vertellen we daarmee niets nieuws. Die weten natuurlijk allang dat de beste tip is om de mobiel, áls je die al hebt, alleen als het echt nodig is aan te zetten. En dat te doen bij goed bereik en dan het liefst kort te communiceren met tekstberichten.