De lichtpunten van 2020

De strijd rond de erkenning van EHS is nog niet gestreden. In dit bestuursbericht wil ik voor u een aantal lichtpunten uit het voorbije jaar op een rij te zetten. We zijn er nog niet, maar zelfs onder de huidige lockdown-beperkingen hebben we wel voortgang geboekt. En die ontwikkelingen hopen we dit jaar verder uit te bouwen.

Pandemie

De wereld zucht onder de pandemie, ook voor elektrogevoeligen vormt deze een serieuze bedreiging. Je kunt er echt ernstig ziek door worden en mocht een ziekenhuisopname nodig zijn, dan is dit voor de ernstig elektrogevoeligen een erg moeilijke optie. Blijf daarom eens zo voorzichtig om besmetting te voorkomen. Toch blijkt de pandemie ook voordelen te hebben. Nu vrijwel iedereen in korte tijd op afstand heeft moeten leren werken en veel voorzieningen daarop aangepast zijn, blijkt de toegankelijkheid van de maatschappij voor elektrogevoeligen in het algemeen toch wat toe te nemen. Zo is het totaal niet meer ongewoon online te vergaderen, je kunt deelnemen aan gemeentelijke bijeenkomsten, webinars organiseren, zelfs rechtszaken voeren. Allerlei hindernissen blijken daarbij weg te vallen. We hoeven het niet te idealiseren, maar waar veel burgers hun wereld kleiner zien worden, blijkt die van veel elektrogevoeligen juist groter te worden wanneer ze digitale voorzieningen kunnen gebruiken.

Europa

In Europa is een werkgroep van stralingsbewuste mensen gevormd die voorbereidingen treffen voor een Europees burgerinitiatief ofwel European Citizen Initiative (ECI). Stichting EHS is vertegenwoordigd in deze groep. De meeste Europese landen zijn hierbij betrokken. Bij voldoende steunbetuiging zal de Europese Commissie langs deze weg verplicht worden zich te beraden op wettelijke maatregelen in verband met 5G en stralingsrisico’s. Er zijn in totaal minimaal een miljoen handtekeningen nodig. Met de ontwikkeling van 5G, waar heel veel mensen ook om andere reden dan EHS-bezwaar tegen blijken te zijn, maken we een reële kans in Europa meer dan die benodigde miljoen handtekeningen te verzamelen. Om lokaal dit initiatief uit te dragen moet wel het nodige werk verzet worden. We hebben u hierbij nodig. We plaatsen bij deze een oproep voor de Nederlandse werkgroep. Meld je aan voor de werkgroep Europees burgerinitiatief, zodat we ook in Nederland flink wat handtekeningen gaan verzamelen.

In het Europees Parlement hebben twee leden na grondig onderzoek hun ernstige bedenkingen over ICNIRP en hun banden met de telecom geuit. Ze hebben opgeroepen om ICNIRP te vervangen door een alternatieve onafhankelijke wetenschappelijke organisatie. Lees hier de oproep.

Advies Gezondheidsraad

We hebben afgelopen jaren met heel veel mensen samen om aandacht voor EHS gevraagd en daarbij zoveel indruk op de Tweede Kamer gemaakt, dat deze op initiatief van Joba van den Berg (CDA) de Gezondheidsraad advies vroeg over de risico’s van EMV. Het bleek een enorme klus, de publicatie werd een paar keer uitgesteld, maar uiteindelijk kwam het advies na de zomer uit. Daaruit blijkt dat de Gezondheidsraad (GR) in haar oordeel over de risico’s is opgeschoven. De GR ziet concrete aanwijzingen dat bij veldsterkten van EMV beneden de ICNIRP-waarden gezondheidsschade kan optreden. Ondanks de statistische manier van kijken kwam de GR tot de conclusie dat er meerdere ziekten en biologische effecten zijn die gerelateerd kunnen worden aan EMV. Echter het wetenschappelijk bewijs is daarmee nog niet rond en dit leidde niet tot een advies om 5G niet uit te rollen, wel om geen 26 GHz in gebruik te nemen en de blootstelling zo laag mogelijk te houden (ALARA). De Staatssecretaris EZK legt het advies naast zich neer en gaat gewoon op de voorgenomen weg verder.

Twee belangrijke rechtzaken

We hebben twee belangrijke rechtszaken gezien. Het kortgeding van Stop5G.nl werd helaas niet gewonnen. De rechter gaf in dit kortgeding geen inhoudelijk oordeel van de beschikbare wetenschap over de risico’s van EMV maar richtte zich vooral op de beschikbare adviezen van de officiële instanties. De conclusie was dat de overheid al voldoende voorzorg neemt en 5G mag uitrollen, maar omvatte ook een opdracht aan de overheid om oog te houden op nieuwe inzichten over risico’s voor de gezondheid. Wanneer Stop5G.nl in beroep gaat, is er met het inmiddels uitgekomen advies van de GR goede hoop dat een volgende uitspraak wel in ons voordeel gaat uitpakken. Stop5G.nl kan uw financiële steun daarbij overigens nog goed gebruiken!

Bij de rechtszaak tegen de plaatsing van een KPN-mast in Berkelland werd er door de rechter gelukkig wèl naar de inhoud gekeken, met als gevolg dat W. de Jong als belanghebbende is aangemerkt in de zaak betreffende een zendmast op 650 m van haar huis. De rechter bepaalde dat een zendmast voor mobiele communicatie zoals 4G en 5G niet zomaar mag worden geplaatst zonder te kijken naar bezwaren over gezondheidsrisico’s. Een mooi resultaat, dat ons ook hoopvol stemt bij het vervolg van de zaak van Stop5G.nl.

Wetenschappelijk Platform EMV

Het Wetenschappelijk Platform EMV Nederland heeft het licht gezien. Het platform heeft tot doel om de kloof in opvattingen over de 5G uitrol te overbruggen vanuit innovatief onderzoek. Voor de fondswerving is een mooie reader gemaakt met adviezen aan de politiek over onderzoek.

Gesprek Staatssecretaris EZK

Ondanks de lockdown is met de Staatssecretaris van EZK een eerste gesprek over EHS en stralingsrisico’s gevoerd. Direct effect heeft dat nog niet opgeleverd, maar op hoog niveau is een zaadje geplant. We hopen dat dit gesprek een vervolg gaat krijgen ten einde stralingsarm wonen en werken dichterbij te brengen en ons revalidatiecentrum mogelijk te maken.

Ontwikkelingen Stichting EHS

Over de ontwikkelingen bij de Stichting EHS is veel positiefs te melden. We zien dat er inmiddels een groep van ruim 40 vrijwilligers is, die meehelpt met de zeer verscheiden activiteiten van de Stichting. Een groep mensen is beschikbaar om telefonisch praktische raad te geven over de manier van omgaan met de EMV. De afgelopen jaren hebben we er veel energie in gestopt om deze vrijwilligers goed toe te rusten voor deze uitdagende taak.

Er is een nieuwe mooie, meer eigentijdse website ontwikkeld. Het meldpunt voor klachten door EMV is vernieuwd en onder breed publiek als 5Gmeldpunt bekend gemaakt. Er is een nieuwe frisse folder over EHS gemaakt. Het redactieteam is uitgebreid. Met regelmaat verschijnt er nu een nieuwsbrief waarmee u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte wordt gehouden. Ook is er een mooi team dat voorbereidingen treft om revalidatie voor mensen met ernstige EHS mogelijk te maken, een onderwerp dat ook bij de Staatssecretaris aan de orde is gesteld.

We hebben een politiek team dat de overheden en politiek gevraagd en ongevraagd adviseert. Er zijn meerdere goed onderbouwde brieven gestuurd en reacties gegeven op internetconsultaties. Mede hierdoor heeft de Tweede Kamer een advies aanvraag aan de GR gedaan. Ook zijn politieke partijen geadviseerd om in de verkiezingsprogramma’s aandacht te geven aan de risico’s van EMV. 

Er is een eerste online Landelijke Contactdag georganiseerd. Er waren helaas technische problemen bij de life-uitzending, maar de opname is op de website terug te zien. Ook de regionale contactdagen konden niet doorgaan, maar ter vervanging is een nieuw initiatief uitgewerkt: overal in het land worden sociaal en laagdrempelig nu kleine bijeenkomsten georganiseerd. Bent u al op de koffie geweest bij u in de buurt?

Dan was er ook nog één demonstratie te melden. Meer liet de pandemie niet toe. Voor de NOS geen punt. De deelname van stichting EHS is sindsdien veelvuldig uitgezonden. Dat brengt me tonslotte tot de constatering dat Stichting EHS een steeds grotere naamsbekendheid krijgt en ook dat is niet ongunstig te noemen.

Aan het begin van 2021 zien we met het beschikbaar komen van de vaccinaties mogelijk het einde van de pandemie. Nu alleen de erkenning van EHS nog. Maar zoals u begrijpt: daar wordt met U hard aan gewerkt! Ik sluit af met iedereen voor het nieuwe jaar een goede gezondheid, veel wijsheid en moed toe te wensen.

Rob van der Boom

Voorzitter Stichting EHS