Begin gezondheidsklachten nader bekeken

Update 29 juli 2021
Inmiddels bestaat het vernieuwde Landelijk Meldpunt EHS één jaar. Tijd voor een korte update. Een uitgebreidere update is gepland voor de aanstaande Landelijke Contactdag later dit jaar. Sinds het begin van het meldpunt in 2014 tot en met 30 juni 2021 werden in totaal 1120 meldingen verzameld van 941 personen. 

Zoals in een eerdere update beschreven, is één van de belangrijkste vragen die in het meldpunt wordt gesteld, de vraag wanneer de gezondheidsklachten zijn begonnen, die mensen aan EMV toeschrijven. De antwoorden op deze vraag schetsen een beeld of en in hoeverre in de loop der tijd steeds meer mensen aangeven, last te krijgen van EMV.    

Deze vraag werd tot nu toe beantwoord door in totaal 839 personen en tonen eenzelfde beeld (zie grafiek).

2021begingezondheidsklachtengrafiek

Er is dus een duidelijke trend herkenbaar: Sinds medio jaren 90 van de vorige eeuw neemt het aantal mensen toe, dat gezondheidsklachten in verband brengt met EMV. Als kanttekening is het bij deze cijfers wel nodig om te vermelden dat we niet precies weten hoe groot de totale groep mensen met EHS in Nederland is en dus ook niet hoe representatief dit resultaat is. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn, dat mensen die vóór de jaren 90 last van EMV kregen voor verschillende reden geen melding hebben gedaan of konden doen; met het meldpunt werden pas sinds 2014 de eerste meldingen verzameld en mensen die op dat moment al ouder waren, waren mogelijk minder vaardig in het gebruik van computers of zelfs al overleden.

Om deze vraag te beantwoorden hebben we de personen die meldingen hebben gedaan ingedeeld in zogenoemde geboortecohorten. Een geboortecohort is een groep personen die in dezelfde periode zijn geboren, in dit geval periodes van tien jaar (met uitzondering van de groep mensen die na 2000 zijn geboren). Vervolgens hebben we gekeken of de geboortecohorten van elkaar verschillen ten opzichte van het begin van de gezondheidsklachten. 

Deze indeling laat weliswaar zien dat de oudste en de jongste cohorten het minste aantal personen hebben, maar ook dat alle cohorten een toename vanaf hetzelfde moment laten zien, vanaf medio  jaren 90 (zie grafiek). Dat betekent dat het begin van elektrogevoeligheid niet zozeer afhankelijk is van de leeftijd van een persoon, maar van een moment in de tijd. Dat houdt ook in dat mensen steeds jonger zijn op het moment dat ze klachten ontwikkelen.

2021begingezondheidsklachtengeboortecohort

Deze gegevens ondersteunen dus het idee dat er een verband zou kunnen zijn tussen de toename van gezondheidsklachten door EMV en de toename van EMV in het dagelijkse leven in de laatste 25 jaar. Helaas heeft de overheid nog moeite dit verband te zien.

Meehelpen?

Je kan meehelpen deze en andere resultaten van het Landelijke Meldpunt EHS verder te onderbouwen. Als je nog geen melding van je elektrogevoeligheid hebt gedaan, help dan ook mee om EHS zichtbaar te maken en meld je gezondheidsklachten.

Ga nu naar https://stichtingehs.nl/meldpunt-ehs. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Ook willen we iedereen die een of meerdere meldingen heeft gedaan, daarvoor bedanken. Alleen door jullie medewerking is het mogelijk om een beeld te kunnen schetsen van de omvang van het probleem en van wat EHS inhoudt en hoe ingrijpend en soms ernstig de gevolgen ervan kunnen zijn. Heb je aanvullende vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@stichtingehs.nl.