WiFi verbannen uit scholen in Haifa (Israël)

 In Haifa (3e stad in Israël) begint de victorie! Het stadsbestuur verordonneert met onmiddellijke ingang het verwijderen van WiFi uit kleuter- en lagere scholen, hangende goed onderzoek naar de gezondheidseffecten van draadloze communicatievormen. Men moet weer gebruik gaan maken van bedraad internet. Alom verbazing in het land, maar Haifa zet een eerste stap voor erkenning van een probleem.

Aanleiding tot het standpunt dat o.m. door de burgermeester werd uitgedragen, was een video [1] en een TV uitzending waarin de effecten van blootstelling aan de EMV rond draadloze communicatiesystemen uit de doeken werk gedaan. De presentator stelt daarin dat nu al 10% van de bevolking van Israël in uiteenlopende mate lijdt aan EHS. De advocaat en EHS activiste Dafna Tachover [2] was een van de geconsulteerde deskundigen. In de TV uitzending verklaarden hooggeplaatste overheids’experts’ dat de huidige normen voor blootstelling aan radiofrequente velden irrelevant zijn en dat er feitelijk geen normen zijn voor deze vormen van niet-thermische niet-ioniserende vormen van EMV. De wel bestaande normen zijn hier niet van toepassing.

Haifa klas met burgemeester in zijn anti-WiFi besluit http://tinyurl.com/zpl3dmn

Dat was aanleiding tot een levendige discussie over de onzekerheden rond toepassing van draadloze systemen. De burgemeester va Haifa, Yona Yahav [3] verklaarde daarom dat waar het jonge kinderen betreft geen risico’s genomen mogen worden met hun gezondheid. Het stadsbestuur vaardigde het bovengenoemde besluit uit. Uiteraard is er een overgangsperiode voor herinstallatie van bedrade internetsystemen nodig. Examenklassen krijgen voorrang bij de omschakeling; leraren van later te helpen klassen hebben de opdracht thuis het nodige internetwerk te doen en de kinderen de volgende dag zonder internet te laten werken.

Het pikante is dat de overheidsfunctionarissen eerder voor de Hoge Raad hadden verklaard dat het gebruik van deze systemen geen risico in zou houden voor de gezondheid, terwijl ze in de uitzending verklaarden dat er feitelijk wel onzekerheden bestaan t.a.v. mogelijk nadelige gezondheidseffecten. Dat muisje zal dus nog wel een straatje hebben …, volgens een van mijn zegsvrouwen.

Als hier inderdaad sprake is van een kentering en doorbraak in de belangstelling voor nadelige aspecten van draadloze communicatie, dan is dat te danken aan de niet-aflatende pogingen van ondervermelde personen om het probleem van elektrische overgevoeligheid aan de orde te stellen, in de Israëlische media aandacht te krijgen, en processen aanhangig te maken tegen het voortschrijdende kwaad van de moderne draadloze systemen voor kinderen.

Vorig jaar al was een dergelijke stap in Frankrijk genomen; draadloze systemen werden verbannen uit klassen voor jonge kinderen [4]

Laten we hopen dat hiermee de kiem is gelegd voor een bredere acceptatie van het EHS probleem en dat eindelijk goed onderzoek wordt opgezet om een wetenschappelijke omschrijving van de overgevoeligheid voor elektromagnetische velden te krijgen.

Except uit het bericht van Dafna: All of this is really exciting. It seems that the hard work we put in the past few years – the supreme court case, the work on and with the media and the uncompromising message I made sure to send are finally paying off. Please everyone out there – the message should be strong. Electro-Sensitivity is an epidemic it is NOT a 3% of “sensitive population” we are now in the double digits in terms of ES – it is an epidemic and the public must be told and warned. Wi-Fi in schools is a disaster and as a person who spends every day 2-4 hours on the phone with people and children who got sick and many contemplate committing suicide I urge you all to be uncompromising. The truth, and all of it must be told

Met dank aan  Dafna Tachover (Israel).

Referenties

[1] TV documentaire : ‘How are we killing ourselves – Wireless radiation?(24 min – enkele Engelstalige fragmenten) http://reshet.tv/Shows/specialsreshet/vml,315/

[2] Facebookpagina van Dafna Tachover http://tinyurl.com/zxwgfsg

[3] Refs in Hebreeuws: http://www.local.co.il/haifa/134582/Article/ ; http://glz.co.il/1087-80579-he/Galatz.aspx ; http://www.krayot.com/archives/26653

[4] http://tinyurl.com/j2jlcnt