Help ook mee om EHS zichtbaar te maken!

Vernieuwd ‘Meldpunt EHS’ voor gezondheidsklachten door EMV 

Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft onlangs de online vragenlijst van het ‘Meldpunt EHS’ vernieuwd. Via dit meldpunt willen wij zoveel mogelijk meldingen verzamelen van mensen die gezondheidsklachten ervaren door hoog- en laagfrequente elektromagnetische velden. Deze kunnen afkomstig zijn van 2, 3, 4, 5G, Wifi, Bluetooth en elektrische apparatuur, om alleen maar enkele te noemen.

Met het ‘Meldpunt EHS’ streven we ernaar beter zichtbaar te maken dat er duidelijk meer mensen door elekrogevoeligheid getroffen zijn dan overheidsinstanties zoals de GGD-en , het RIVM of het Kennisplatform aannemen. Weliswaar wordt door deze instanties erkend dat EHS, los van de vraag naar de oorzaak, voor sommige mensen een ernstige en beperkende aandoening kan zijn, maar tegelijkertijd wordt het probleem als een klein verschijnsel beschouwd dat weinig aandacht nodig heeft.1 Deze houding leunt ook op het feit dat bij de GGD-en in de jaren 2017 en 2018 minder dan 200 klachten over niet-ioniserende EMVs werden gedaan, zoals blijkt uit rapportage van het RIVM over milieu-gerelateerde gezondheidsklachten.2 Ook in de twee voorafgaande periodes 2013/14 en 2015/16 overstegen de aan EMV-gerelateerde meldingen niet de 200.

Door zoveel mogelijk meldingen te verzamelen willen we een indicatie kunnen geven van de omvang van het probleem en een reëler beeld kunnen schetsen van wat EHS inhoudt en hoe ingrijpend en soms ernstig de gevolgen van elektrogevoeligheid kunnen zijn, op basis van de antwoorden van de getroffen personen zelf. Dit alles kan ons helpen in de communicatie naar genoemde overheidsinstanties.

In de nieuwe versie van het meldpunt zijn daarom ook vragen opgenomen hoe ernstig en beperkend getroffenen hun klachten ervaren en wat ze als gevolg daarvan in het dagelijkse leven niet meer kunnen doen. Daarnaast vragen we naar de 4 cijfers van de postcode om beter in kaart te kunnen brengen of er bepaalde clusters in de woonplekken van elektrogevoeligen naar voren komen. Ook is het nu mogelijk om herhaaldelijke meldingen te maken als klachten na verloop van tijd veranderen. 

Vermoed jij dat jouw lichamelijke klachten samenhangen met de aanwezigheid van elektrische en magnetische velden van elektrische apparaten, of van hoogfrequente velden van apparatuur voor draadloze communicatie? Doe dan een melding! Heb je eerder een melding gedaan en zijn jouw klachten veranderd door nieuwe omstandigheden, doe dan een tweede, aanvullende melding. Wij zorgen dat deze aan je eerste melding wordt toegevoegd. 

Uiteraard gaan we strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om en zullen deze nooit verstrekken aan derden zonder je expliciete toestemming. Ook worden de verzamelde gegevens vooraf aan de analyses geanonimiseerd, zoals gebruikelijk in wetenschappelijk onderzoek.

Laat je stem ook horen. Help mee met jouw antwoorden om EHS zichtbaar te maken.
Meld je gezondheidsklachten en ervaringen bij het Meldpunt EHS: stichtingehs.nl/meldpunt-ehs
 

Voetnoten

1. https://events.telecompaper.com/5g-webinar-faq/
2. A. Dusseldorp et al., Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGDen- Periode 2017 – 2018, RIVM Briefrapport 2019-0132