EHSBlogberichtenStichting EHS daagt Kamer opnieuw uit over 5G

Stichting EHS daagt Kamer opnieuw uit over 5G

Al jaren spant Stichting EHS zich in om de politiek te informeren over de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan EMV. Zo haakten we in januari aan bij de publicatie Bellen schaadt cellen in De Groene Amsterdammer van het onderzoek van het journalisten collectief ‘Investigate Europe’. Stichting EHS heeft het Parlement geconfronteerd met dit artikel.

In dat artikel stond beschreven dat, hoewel er twee wetenschappelijke stromingen zijn met totaal verschillende opvattingen over de gezondheidsrisico’s van straling, slechts één wetenschappelijke stroming het politieke debat bepaalt. En dat is die stroming met de opvatting dat alleen thermische schade door EMV voor de normstelling relevant is. Daarmee wordt de opvatting dat er ook rekening gehouden dient te worden met biologische en lange termijn effecten van EMV onterecht genegeerd.

Een officiële Kabinetsreactie

Het Parlement beloofde ons hierop een officiële reactie van het Kabinet. Deze kabinetsreactie (brief 16 april) kwam absoluut niet tegemoet aan ons dringende verzoek rekening te houden met EHS en de belasting van 5G én alle voorgaande generaties mobiele communicatietechnologie. Naast een uitgebreid commentaar op deze Kabinetsreactie , hebben we de Kamer daarna opnieuw vragen gesteld. Uiteindelijk mondde dit uit in een Kamerdebat over 5G op 4 juli waarin de bewuste brief van het Kabinet behandeld werd.

Stichting EHS stond niet alleen

Ook ander belangenbehartigers deden tijdens deze ontwikkelingen een belangrijke duit in de zak. Meerdere organisaties onderschreven officieel ons commentaar, de petitie van Verminder Electrosmog werd onlangs met ruim 18000 handtekeningen aangeboden en, zoals veel Kamerleden vermeldden, waren er ook heel veel persoonlijke berichten van mensen die aangaven last van straling te hebben.

De partijstandpunten in het debat over 5G

 • Bijna alle partijen gingen in dit 5G-debat in op het gezondheidsaspect. In het kort hieronder een weergave van belangrijke aandachtspunten in het debat
 • De VVD vroeg om betere voorlichting, zodat ‘de burgerij gaat begrijpen dat er niets aan de hand is’.
 • Groen Links wilde dat het Antennebureau metingen zou gaan doen bij lopende 5G experimenten.
 • De PvdA vroeg ruimte voor wetenschappelijke twijfel en discussie en om het proces bij het Kennisplatform EMV zo in te richten dat alle meningen in de discussie vertegenwoordigd zijn.
 • Het CDA constateert dat niet alleen in Nederland klachten worden ervaren, dat er meer nodig is dan voorlichting en acht het nodig dat EHS in Europa op de agenda gezet wordt. Verder werd gesteld dat de financiering van het Kennisplatform EMV volledig onafhankelijk zou moeten zijn.
 • De SP is van mening dat de wetenschap aantoont dat er geen gezondheidsrisico van straling is, maar benoemt wel dat de klachten bij EHS wel als reëel aan te merken zijn.
 • De SGP was van allen het meest uitgesproken en refereerde aan de filosoof Professor Schuringa. De uitrol van 5G kan als een technicisme worden gezien: de heilsverwachting van 5G staat op gespannen voet met de ethiek. Bij de drang om de techniek toe te passen wordt de keerzijde voor gezondheid en veiligheid onvoldoende onderkend. Hij pleit voor meer onderzoek door het RIVM en het monitoren van de gezondheid tijdens de uitrol. Hij signaleerde dat de Lancet over diverse gezondheidsproblemen door EMV publiceerde.
 • Als laatste kwam de PVV aan de beurt, die eveneens zeer uitgesproken de gezondheidsrisico’s aan de orde stelde: ‘Als bijen er last van hebben, en dat is bewezen, kunnen mensen het ook voelen’. De PVV wil dat er ook na de uitrol lange termijn epidemiologisch en oncologisch onderzoek uitgevoerd wordt en refereerde daarbij naar uitspraken van Prof. Kromhout van de Gezondheidsraad over de onzekere veiligheid de blootstellingsnorm en zijn pleidooi voor meer onderzoek.

Het antwoord van de Staatssecretaris

De Staatssecretaris EZK was van mening dat er geen bewezen verband is tussen gezondheidsklachten en EMV, dat er wel een oplossing voor de ervaren klachten moet komen, maar dat men, door op een tiende van de norm te blijven, voldoende voorzichtig is en dat men met de bestaande voorlichting aan de burgers, de activiteiten van het Antennebureau en het Kennisplatform EMV, incl. de diverse websites en de voorlichting aan de gemeenten, de voorlichting voldoende is. Ook worden de uitgevoerde en nog gaande onderzoeken voldoende geacht. Extra onderzoek is niet nodig omdat aan de norm wordt voldaan. Staatssecretaris Keijzer doet een aantal toezeggingen aan de Kamer waaronder: bezien van de onafhankelijkheid van de financiering van het Kennisplatform en of belanghebbenden er voldoende in vertegenwoordigd zijn.

Moties aan de Tweede Kamer voorgelegd

Er werden 3 moties ingediend, gericht op de gezondheidsrisico’s. Hiervan werd er uiteindelijk één met kamerbrede steun aangenomen:

 1. Groen Links vroeg om onderzoek op plaatsen waar 5G werkend is. Deze motie wordt door de Staatssecretaris ontraden en door de Kamer verworpen.
 2. Het CDA vraagt om aandacht voor EHS in Europees verband. De Staatssecretaris wachtte het oordeel van de Kamer af, maar vond het lastig uitvoerbaar. De Kamer heeft deze motie aangenomen.
 3. De PVV vraagt om lange termijn epidemiologisch en oncologisch onderzoek op basis van de wetenschappelijke twijfels van Prof. Kromhout. Deze motie werd door de Staatssecretaris ontraden en werd door de Kamer verworpen.

Conclusie van de Stichting EHS

Zijn we nu veel opgeschoten met dit debat? Ja, heel duidelijk is dat de politieke partijen inzien dat er een omvangrijke groep burgers is die gehoord dienen te worden in hun klachten over straling en dat het bespreekbaar is. Waar de term EHS in het publiek altijd angstvallig gemeden werd, nam de Staatssecretaris deze nu zelfs in de mond. Ook al is men het niet eens over de oorzaak, EHS bestaat dus. De Kamer begint langzaam te ontwaren dat er gezondheidsrisico’s verbonden kunnen zijn aan EMV. De Kamer begint zich ook af te vragen of de wetenschappelijke adviezen over de gezondheid van straling wel kloppen: er lijkt twijfel te ontstaan.
In het debat is veel gezegd waar we als stralingsbewuste gemeenschap op voort kunnen bouwen. Niet alleen zullen we ons richten op het nakomen van de gedane toezeggingen, we zullen ook het gecreëerde momentum moeten benutten om de bewustwording van de risico’s van straling en de noodzaak van adequate politiek rond dit onderwerp verder te vergroten.

Wil je ons steunen?

De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van vele donateurs. Zonder jouw steun redden wij het niet.

Word donateur...

Activiteiten

Blijf op de hoogte

Klik hier om je in te schrijven op onze mailinglijst en blijf op de hoogte van nieuws rond EHS en onze activiteiten.

Blogbericht

Volg ons op Twitter

Go to top